هاست ویندوز 1 گیگ

1GB میزان فضا 30 گیگ ترافیک ماهانه کنترل پنل پلسک دیتابیس SQL Server دیتابیس MySql پارک دامین نامحدود زیر دامنه نامحدود آدرس ایمیل نامحدود


هاست ویندوز 2 گیگ

2GB میزان فضا
30 گیگ ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک
دیتابیس SQL Server
دیتابیس MySql
پارک دامین نامحدود
زیر دامنه نامحدود
آدرس ایمیل نامحدود