لیست پلن های هاست ویندوز ایران

سرویس های سفارشی

هاست ویندوز 50 مگابایت

50 مگابایت میزان فضا

2000 مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

 آدرس ایمیل

امکانات محدود

ویژه سایت تک صفحه ای 

قابل ارتقاء

SSL  رایگان

  

هاست ویندوز 500 مگابایت

500 مگابایت میزان فضا

15000  مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود

دیتابیس SQL Server  -  MySql

SSL  رایگان

بدون محدودیت

هاست ویندوز 1 گیگ


1000 مگابایت میزان فضا

15000  مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود


دیتابیس SQL Server  -  MySql


SSL  رایگان هاست ویندوز 2 گیگ

2000 مگابایت میزان فضا

30000 مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود


دیتابیس SQL Server  -  MySql


SSL  رایگان 


هاست ویندوز 3 گیگ

3000 مگابایت میزان فضا

40000 مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

دیتابیس MySql

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود


دیتابیس SQL Server  -  MySql


SSL  رایگان 


هاست ویندوز 5 گیگ

5000 مگابایت میزان فضا

50000 مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود


دیتابیس SQL Server  -  MySql


SSL  رایگان 


هاست ویندوز 10 گیگ

10000 مگابایت میزان فضا

75000 مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود


دیتابیس SQL Server  -  MySql


SSL  رایگان 


هاست ویندوز 20 گیگ

20000 مگابایت میزان فضا

85000 مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود


دیتابیس SQL Server  -  MySql


SSL  رایگان