کاملترین سامانه پیامکی در ایران

بسته نقره ای (پایه)

سامانه پیامکی عمومی


امکانات محدود


مناسب کسب کار کوچک


امکانات متوسط


بسته طلایی (پیشرفته)

سامانه پیامکی اختصاصی


دریافت پیامک


مناسب کسب کار بزرگ


امکانات  نامحدود


دو خط اختصاصی  14 رقمی