هاست لینوکس ایران Plesk

هاست لینوکس 1 گیگ

 


1000 مگابایت میزان فضا15000  مگابایت ترافیک ماهانهکنترل پنل پلسکزیر دامنه نامحدودآدرس ایمیل نامحدوددیتابیس MySqlSSL  رایگانبدون محدودیت


هاست لینوکس 2 گیگ

2000 مگابایت میزان فضا

30000 مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود

دیتابیس MySql

SSL  رایگان

بدون محدودیت


هاست لینوکس 3 گیگ

3000 مگابایت میزان فضا

40000 مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود

دیتابیس MySql

SSL  رایگان

بدون محدودیت


هاست لینوکس 5 گیگ

5000 مگابایت میزان فضا

50000 مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود

دیتابیس MySql

SSL  رایگان

بدون محدودیت


هاست لینوکس 10 گیگ

10000 مگابایت میزان فضا

85000 مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود


دیتابیس SQL Server  -  MySql


SSL  رایگان